Pravila nagradne igre EVEN SONČNA/BLUE LIGHT OČALA

1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik nagradne igre Even sončna/blue light očala (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje EVEN d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.even-store.com

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

V nagradni igri lahko od 30.09.2021 do vključno 4.10.2021 do 23:59 sodelujejo uporabniki Instagrama, ki v času trajanja nagradne igre všečkajo objavo, sledijo profilu Even store (@evenstoreco) in Eva Erjavec (@erjaveceva) na Instagramu in v objavi, ki bo objavljena 30.09.2021 v komentarju označijo 1 prijatelja.

Namen nagradne igre je pridobivanje ljubiteljev podjetja EVEN d.o.o. na družbenem omrežju Instagram ter pridobivanje njihovih komentarjev. Pojem "ljubitelj" v vseh sklonih in številih v okviru teh pogojev pomeni uporabnika, ki je na @evenstoreco Instagram strani kliknil na gumb Follow.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so ljubitelji @evenstoreco Instagram profila na naslovu https://www.instagram.com/evenstoreco/

- so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov

- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji

- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežija Instagram. Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.


Nakup izdelkov v spletni trgovini even-store.com oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju EVEN d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani http://www.even-store.com in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana.

3. Način sodelovanja

Uporabnik Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Instagram osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 30.09.2021, na časovnici Instagram strani pod/pri @evenstoreco nagradni objavi označiti prijatelja in slediti profilu @evenstoreco in @erjaveceva.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat na omrežju Instagram.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 04.10.2021 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 05.10.2021 na naslovu Leskoškova c. 10, 1000 Ljubljana, v prisotnosti dvočlanske komisije.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podaril 3 nagrade:

  • 1. nagrada: 1x očala, 1x case in 1x verižica za očala.

  • 2. nagrada: 1x očala in 1x case ALI 1x verižica

  • 3. nagrada: 1x očala

Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Nagrado – blue light očala, verižico za očala in etui - je mogoče prevzeti oz. unovčiti v roku 6 mesecev od dneva žrebanja. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki lahko nastane kot posledica pridobljene nagrade.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni s Story objavo na Instagram strani Eve Erjavec (@erjaveceva). Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, email) v zasebnem sporočilu na Instagram strani EVEN ali Eve Erjavec (@erjaveceva). Nagrajenci bodo na poslan email prejeli navodila za unovčenje nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo uporabniško ime na spletnem mestu

https://www.instagram.com/evenstoreco/

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.


5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Instagram strani @evenstoreco in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje Instagram strani @evenstoreco, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.


6. Plačilo dohodnine

Dobitki v nagradnih igrah se ne obdavčijo do višine 42 EUR (bruto). Tako nagrajenci, kot tudi organizator ne potrebujejo plačati dohodnine za prejeto nagrado.


7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator za namen izvedbe nagradne igre in objave nagrajenca obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: get@even-store.com

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.even-store.com in na sedežu podjetja EVEN d.o.o. in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na get@even-store.com ali po pošti na EVEN d.o.o., Leskoškova cesta 10, Ljubljana.


8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram strani @evenstoreco ter @erjaveceva. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: get@even-store.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 30.09.2021


Pregled 
To spletno mesto upravlja EVEN d.o.o. . Po vsem spletnem mestu se pogoji "o nas", "nas" in "naša" nanašajo na EVEN d.o.o. . EVEN ponuja to spletno stran, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem spletnem mestu, uporabniku, ki je pogojena ob sprejetju vseh pogojev, pogojev, politik in obvestil, ki jih tukaj navede.

Z obiskom našega spletnega mesta in / ali nakupa nekaj od nas, se ukvarjate z našo "storitvijo" in se strinjate, in zavezujete z naslednjimi pogoji ("pogoji storitve", "pogoji"), vključno s tistimi dodatnimi pogoji in politikami navedbo tukaj in / ali na voljo s hiperpovezavo. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno brez uporabnikov omejitve, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, trgovci, in / ali prispevki vsebin.

Pred dostopom do ali z uporabo naše spletne strani preberite te pogoje storitve. Z dostopom do katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas bodo te pogoje storitve zavezali. Če se ne strinjate z vsemi pogoji tega sporazuma, potem morda ne boste dostopali do spletne strani ali uporabite nobenih storitev. Če se ti pogoji storitve štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje storitve.

Vse nove funkcije ali orodja, ki se dodajo trenutni trgovini, veljajo tudi pogoji storitve. Na tej strani lahko pregledate najnovejšo različico pogojev storitve. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spreminjanja ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev storitev z objavo posodobitev in / ali sprememb na našo spletno stran. Vaša odgovornost je, da to stran občasno preverite za spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletne strani po objavi kakršnih koli sprememb pomeni sprejemanje teh sprememb.

Naša trgovina je gostujoča na Shopify Inc, ki nam zagotavljajo spletno e-poslovanje platformo, ki nam omogoča, da prodajajo naše izdelke in storitve za vas.

Oddelek 1 - Pogoji spletne trgovine 
S tem, da se strinjate s temi pogoji storitve, predstavljate, da imate vsaj starost večine v vaši državi ali pokrajini prebivališča, ali da ste v vaši državi ali pokrajini prebivališča in ste nam dali svoje soglasje Dovolite katerikoli manjšim vzdrževanim osebam, da uporablja to spletno mesto.
Naši izdelki ne smete uporabljati za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen niti, da bi v uporabi storitve kršili vse zakone v vaši pristojnosti (vključno, vendar ne omejeno na zakone o avtorskih pravicah).
Ne smete posredovati nobenih črvov ali virusov ali kodeksa uničujoče narave.
Kršitev ali kršitev katerega koli pogoja bo povzročila takojšnjo prekinitev vaših storitev.

Oddelek 2 - Splošni pogoji 
Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev za vsakogar iz kakršnega koli razloga.
Razumete, da se vaša vsebina (ne vključuje podatkov o kreditni kartici), se lahko prenesejo nešifrirane in vključujejo (a) prenose v različnih omrežjih; in (b) spremembe v skladu s tehničnimi zahtevami povezovalnih omrežij ali naprav. Informacije o kreditni kartici so med prenosom prek omrežij vedno šifrirane.
Strinjate se, da se ne razmnoževali, podvojite, kopirate, prodajajo, prodajajo ali izkoriščajo kateri koli del storitve, uporabo storitve ali dostop do storitve ali kakršnega koli stika na spletnem mestu, s katerim je storitev zagotovljena, brez izrecnega pisnega dovoljenja .
Naslovi, ki se uporabljajo v tem sporazumu, so vključeni samo za ugodnosti in ne bodo omejili ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

Oddelek 3 - Natančnost, popolnost in pravočasnost informacij 
Nismo odgovorni, če informacije, ki so na voljo na tej strani, niso točne, popolne ali aktualne. Material na tem spletnem mestu je zagotovljen samo za splošne informacije in se ne sme sklicevati na ali uporabiti kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja primarni, natančnejši, bolj popolni ali bolj pravočasni viri informacij. Vsako zanašanje na material na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.
Ta spletna stran lahko vsebuje nekatere zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije, nujno, niso trenutne in je predvidena samo za vašo referenco. Pridržujemo si pravico do spreminjanja vsebine tega spletnega mesta kadar koli, vendar nimamo obveznosti do posodobitve vseh informacij na naši spletni strani. Strinjate se, da je vaša odgovornost za spremljanje sprememb naše spletne strani.

ODDELEK 4 - Spremembe storitve in cen 
Cene za naše izdelke se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da spremenite ali prekinemo storitev (ali kateri koli del ali njen del) brez odpovednega obvestila kadarkoli.
Za vsako spremembo, spremembo cen, suspenzijo ali prekinitvi storitve ne bomo odgovorni ali za tretjo stranko.

ODDELEK 5 - Izdelki ali storitve (če je primerno) 
Nekateri izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno preko spletne strani. Ti izdelki ali storitve imajo lahko omejene količine in se lahko vrnejo ali zamenjajo le glede na našo politiko vračanja.
Prizadevali smo se, da boste čim bolj natančno prikazali barve in podobe naših izdelkov, ki se pojavijo v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo zaslon računalnika monitorja natančen.
Pridržujemo si pravico, vendar niso dolžni, da bi omejili prodajo naših izdelkov ali storitev na katero koli osebo, geografsko regijo ali jurisdikcijo. To pravico lahko izvajamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico do omejitve količin vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi proizvodov ali cen izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila, po lastni presoji nas. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli prekinemo vsak izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kadar je prepovedana.
Ne jamčimo, da je kakovost vseh izdelkov, storitev, informacij ali drugega materiala, kupljenega ali pridobljenega z vami, izpolnjujejo vaša pričakovanja, ali da bodo vse napake v storitvi popravljene.

ODDELEK 6 - Natančnost podatkov o obračunu in računu 
Pridržujemo si pravico, da zavrnete vsako naročilo, ki ga nameravate z nami. Mi lahko v naši lastni presoji, omejujejo ali prekličejo količine, kupljene na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, ki jih postavijo ali pod istim računom strank, iste kreditne kartice in / ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za zaračunavanje in / ali dostavo. V primeru, da se spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo morda poskušali sporočiti, da se obrnete na e-pošto in / ali naslov za izstavitev računa, ki je na voljo v času, ko je bil naročilo opravljeno. Pridržujemo si pravico do omejevanja ali prepovedi naročil, da se v naši izključni sodbi zdi, da jih prodajajo trgovci, prodajalci ali distributerji.

Strinjate se, da zagotovite trenutne, popolne in natančne informacije o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene v naši trgovini. Strinjate se, da boste takoj posodobili svoj račun in druge informacije, vključno z e-poštnim naslovom in številki kreditnih kartic ter datumi iztekanja izteka, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti si oglejte politiko vračanja.

ODDELEK 7 - Dodatna orodja 
Lahko vam nudimo dostop do orodij tretjih oseb, na katerih ne spremljamo niti nobenega nadzora niti vnosa.
Potrjujete in se strinjate, da zagotavljamo dostop do takih orodij ", kot je" in "kot na voljo" brez kakršnih koli jamstev, predstavništev ali pogojev kakršne koli vrste in brez kakršnega koli potrdila. Ne bomo imeli nobene odgovornosti, ki bi nastala ali v zvezi z vašo uporabo neobveznih orodij tretjih oseb.
Vsaka uporaba z neobveznimi orodji, ki so na voljo prek spletnega mesta, je v celoti na lastno odgovornost in diskrecijsko pravico, in morate zagotoviti, da ste seznanjeni s pogoji, na katerih orodja zagotavljajo ustrezni ponudnik (-i) tretjih oseb.
Prav tako lahko v prihodnosti ponujajo nove storitve in / ali funkcije prek spletne strani (vključno s sprostitvijo novih orodij in virov). Takšne nove značilnosti in / ali storitve veljajo tudi te pogoje storitve.

ODDELEK 8 - Povezave tretjih oseb 
Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo materiale od tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletne strani tretjih oseb, ki niso povezane z nami. Nismo odgovorni za preučevanje ali ocenjevanje vsebine ali natančnosti in ne jamčimo in ne bomo imeli nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli materiale tretjih oseb ali spletnih strani, ali za vse druge materiale, izdelke ali storitve tretjih oseb.
Nismo odgovorni za kakršne koli škode ali škode, povezane z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebin ali drugih transakcij v zvezi s katerimi koli spletnimi stranmi tretjih oseb. Prosimo, pozorno preberite politike in prakse tretje osebe ter se prepričajte, da jih razumete, preden se ukvarjate s kakršno koli transakcijo. Pritožbe, trditve, pomisleki ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba usmeriti na tretjo stranko.

ODDELEK 9 - Komentarji uporabnikov, povratne informacije in druge vloge 
Če na naši zahtevi pošljete določene posebne vloge (na primer vnosi natečaja) ali brez zahtevka od nas pošiljate ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali druge materiale, ali na spletu, po elektronski pošti, po pošti ali drugače (Kolektivno, "komentarji"), se strinjate, da lahko kadarkoli, brez omejitev, urejanja, kopija, objavi, distribuira, prevajanje in drugače uporabite v katerem koli mediju vse komentarje, ki jih posredujete nam. Smo in ne smemo biti obvezni (1), da bi ohranili kakršne koli pripombe v zaupnosti; (2) plačati nadomestilo za kakršne koli pripombe; ali (3), da se odzove na kakršne koli pripombe.
Morda, vendar nimamo obveznosti, spremljanja, urejanja ali odstranitve vsebine, ki jih določimo v naši lastni presoji, so nezakonita, žaljiva, grozljiva, navidezna, obrekljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače nasprotujejo intelektualne lastnine ali te pogoje storitve .
Strinjate se, da vaše pripombe ne bodo kršile nobene pravice do katere koli tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostjo ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Nadalje se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali kležečega ali drugačnega nezakonitega, zlorabnega ali nespodobnega materiala ali vsebovati računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko na kakršen koli način vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjate, da je nekdo, ki ni sam, ali drugače zavajajo nas ali tretje osebe glede porekla kakršnih koli pripomb. Ti si izključno odgovorna za vse komentarje, ki jih naredite in njihovo natančnost. Ne prevzemamo odgovornosti in ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli komentarje, ki jih objavljate vi ali katera koli tretja oseba.

ODDELEK 10 - Osebni podatki 
Vašo predložitev osebnih podatkov prek trgovine ureja naša politika zasebnosti. Če si želite ogledati našo politiko zasebnosti.

ODDELEK 11 - Napake, netočnosti in opustitve 
Občasno lahko obstajajo informacije na naši spletni strani ali v storitvi, ki vsebuje tipografske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, določanje cen, promocij, ponudb, stroške dostave izdelkov, tranzitnih časov in razpoložljivosti. Pridržujemo si pravico do popravljanja kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitve ter spremembam ali posodobitvijo informacij ali odpovedi naročil, če so kakršne koli informacije v storitvi ali na kateri koli povezani spletni strani netočne kadar koli brez predhodnega obvestila (vključno po naročilu) .
Zavezujemo se, da posodobimo, spremenite ali pojasnimo informacije v storitvi ali na kateri koli povezani spletni strani, vključno brez omejitev, informacije o oblikovanju cen, razen kot to zahteva zakon. Treba je sprejeti nobena določena datum posodobitve ali osveževanja, ki se uporablja v storitvi ali na kateri koli povezani spletni strani, je treba upoštevati, da so bile vse informacije v storitvi ali na kateri koli povezani spletni strani spremenjene ali posodobljene.

ODDELEK 12 - Prepovedana uporaba 
Poleg drugih prepovedi, kot je določeno v pogojih storitve, ste prepovedani z uporabo spletnega mesta ali njene vsebine: (a) za kakršen koli nezakonit namen; (b) spodbujati druge, da opravljajo ali sodelujejo v kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) kršiti morebitne mednarodne, zvezne, pokrajinske ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne odlomeke; (d) kršiti ali kršiti pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih; (e) za nadlegovanje, zlorabo, žalitev, škodo, goljufijo, obrekovanje, razprševanje, zastraševanje ali diskriminacijo na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti; (f) predložiti napačne ali zavajajoče informacije; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali drugih vrst zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplivalo na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, druge spletne strani ali internet; (h) zbiranje ali spremljanje osebnih podatkov drugih; (i) v neželeno pošto, PHISH, Pharm, Pretext, Spider, plazil ali strganje; (j) za vse nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) poseganje ali izogibanje varnostnim značilnostim storitve ali katere koli povezane spletne strani, druge spletne strani ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katere koli povezane spletne strani za kršenje katere koli prepovedane uporabe.

Oddelek 13 - Opozorilo o jamstvih; OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
Ne jamčimo, predstavljajo ali upravičujejo, da bo vaša uporaba naših storitev neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki se lahko pridobijo iz uporabe storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko od časa do časa odstranimo storitev za nedoločen čas ali prekličete storitev kadarkoli, brez predhodnega obvestila.
Izrecno se strinjate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe, storitev na vašem edinem tveganju. Storitev in vsi izdelki in storitve, ki vam jih posredujejo prek storitve, so (razen kot je izrecno navedeno z nami), ki so na voljo "kot" in "kot na voljo" za vašo uporabo, brez kakršnega koli zastopanja, garancij ali kakršnih koli pogojev, niti izraziti ali Implicitno, vključno z vsemi implicitnimi garancijami ali pogoji trgovanja, tržne kakovosti, primernosti za določen namen, trajnost, naslov in ne kršitve.
V nobenem primeru ne smejo niti oči, naši direktorji, častniki, zaposleni, podružnice, zastopniki, izvajalci, pripravniki, dobavitelji, ponudniki storitev ali dajalnitelji so odgovorni za kakršno koli škodo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, ali posledične odškodnine kakršne koli vrste, vključno brez omejitev izgubljenih dobičkov, izgubljenih prihodkov, izgubljenih prihrankov, izgubo podatkov, nadomestnih stroškov ali podobne škode, bodisi na podlagi pogodbe, odškodnine (vključno z malomarnostjo), strogo odgovornost ali drugače, ki izhaja iz vaša uporaba katere koli storitve ali izdelke, nabavljenih z uporabo storitve, ali za kakršen koli drug zahtevek, ki je na kakršen koli način povezan z vašo uporabo storitve ali katerega koli izdelka, vključno, vendar ne omejeno na morebitne napake ali opustitve v kakršni koli vsebini, ali Vsaka izguba ali poškodba kakršne koli vrste, ki nastanejo zaradi uporabe storitve ali kakršne koli vsebine (ali izdelka), prenesene, prenesene ali kako drugače dane na voljo prek storitve, tudi če je svetovanje na njihovo možnost. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, v takih državah ali jurisdikcijah, je naša odgovornost omejena na največji obseg, ki ga dovoljuje zakon.

Oddelek 14 - Odškodnina 
Strinjate se, da odškodnino, brani in zadržimo neškodljivo celo oči in naše starše, hčerinske družbe, podružnice, partnerje, uradnike, direktorje, zastopnike, izvajalce, dajateljice, ponudnike storitev, podizvajalcev, dobaviteljev, pripravnikov in zaposlenih, vključno z nobenim zahtevkom ali povpraševanjem Pristojbine za razumne odvetnike, ki jih opravi katera koli tretja oseba, zaradi kršitve teh pogojev storitve ali dokumentov, ki jih vključujejo s sklicevanjem, ali vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.

Oddelek 15 - Repability 
V primeru, da je vsaka določba teh pogojev storitev odločena, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se taka določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, in neizvedljivega dela se šteje, da se odrezajo od teh pogojev Storitev, taka določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

Oddelek 16 - Prenehanje 
Obveznosti in obveznosti pogodbenic, ki so nastale pred datumom odpovedi, morajo preživeti prekinitev tega sporazuma za vse namene.
Ti pogoji storitve so učinkoviti, razen če in dokler se ne zaključijo z vami. Te pogoje storitve lahko kadarkoli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.
Če v naši izključni sodbi ne uspe, ali pa sumimo, da niste uspeli, da bi izpolnili kakršen koli izraz ali zagotavljanje teh pogojev storitve, lahko ta sporazum kadarkoli prekinemo brez predhodnega obvestila in boste ostali odgovorni za vse dosleje vključno z datumom odpovedi; in / ali ustrezno zanikati dostop do naših storitev (ali katerega koli njegovega dela).

Oddelek 17 - Celoten sporazum 
Neuspeh pri izvajanju ali uveljavljanju kakršne koli pravice ali zagotavljanje teh pogojev storitev ne predstavljajo opustitve takšne pravice ali določbe.
Ti pogoji storitve in morebitne politike ali pravila delovanja, ki so jih objavili na tem spletnem mestu, ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celoten sporazum in razumevanje med vami in ZDA ter ureja vašo uporabo storitve, nadomesti vse predhodne ali sočasne sporazume, komunikacije in predloge , ali ustno ali napisano, med vami in ZDA (vključno, vendar ne omejeno na, vse predhodne različice pogojev storitve).
Kakršne koli dvoumnosti pri razlagi teh pogojev storitve se ne smejo razlagati proti pogodbenici za pripravo priprave.

Oddelek 18 - Upravni zakon 
Ti pogoji storitve in različni sporazumi, s katerimi vam nudimo storitve, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Slovenije.

Oddelek 19 - Spremembe pogojev storitve 
Na tej strani lahko pregledate najbolj trenutno različico pogojev storitve.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo kateri koli del teh pogojev storitev, tako da napotite posodobitve in spremembe na našo spletno stran. Vaša odgovornost je, da občasno preverite našo spletno stran za spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do naše spletne strani ali storitev po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev storitev pomeni sprejemanje teh sprememb.

Oddelek 20 - Kontaktne informacije